Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Grudzień 2019Licznik odwiedzin:
133716
    Aktualności

  ZARZĄDZENIE NR 9/2019

  2019-12-02

  w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 9/2019  Projekt Socjalny GOPS Kobierzyce pt. ”Majsterkowicz”

  2019-11-14

  W miesiącach wrzesień i październik br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach realizował kolejny projekt socjalny pod nazwą ,,Majsterkowicz”. Projekt realizowany był dla jednego z mieszkańców Naszej Gminy, który przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pozyskaniu wsparcia od sponsora, mogliśmy przekazać mały zestaw narzędzi dla podopiecznego. Taki rodzaj wsparcia pomaga w rozwijaniu swoich pasji w nowym miejscu pobytu, oraz pozwala na szybszą adaptację i zwiększa poczucie własnej wartości.

  Mateusz Katzban

  Dołączona galeria:
  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

  2019-11-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje że trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Dołączone pliki:


  1) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
  2) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.  PODZIĘKOWANIA

  2019-10-31

  Za pomoc w organizacji VI Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:


  1) PODZIĘKOWANIA  Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

  2019-10-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

  Dyrektor GOPS  WYPŁATY 500 + !!!

  2019-10-17

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIERZYCACH
  uprzejmie informuje, że od miesiąca października 2019r.
  Świadczenia Wychowawcze 500 +, będą wypłacane do końca każdego miesiąca.  KOMUNIKAT GOPS

  2019-09-05

  Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

  Komu przysługują świadczenia?

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kobierzyce. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 • więcej ...
   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

   Stypendium szkolne przysługuje uczniom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje uczniowi spełniającym kryterium dochodowe w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Gdzie można złożyć wniosek?

   Wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 15 września 2019 r.

   Wymagane dokumenty:

   Zasiłek szkolny:
   • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.
   Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

   Stypendium szkolne:
   • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły;
   • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.;
   • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne, np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów, decyzja przyznająca świadczenia rodzinne, postanowienie sądu o przyznanych alimentach, stosowne zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z działalności gospodarczej

   Prosimy pamiętać, że:
   • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;

   Dodatkowe informacje:
   Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
   Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
   Informacje udzielane są także drogą telefoniczną u pracowników socjalnych pod numerem 71 36-98-00.

   Podstawa prawna:
   • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 761);
   • uchwała Nr XXIX/534/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce”.

   Dyrektor
   Ludwika Teresa Oszczyk • PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

  2019-08-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach po raz kolejny zorganizował projekt socjalny pod nazwą „ Radość dziecka ponad wszystko”, tym razem w okresie wakacyjnym.

  Nasi najmłodsi mieli zapewnioną szaloną zabawę w gąszczu tuneli, zjeżdżalni i trampolin. Atrakcje takie zapewniło Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy`s World w Bielanach Wrocławskich, który dla naszych dzieci przeznaczył 25 biletów wejścia.
  Po zakończonej zabawie w Loopy`s World następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut. Pracownicy restauracji przygotowali dla dzieci przepyszne pizze i napoje, zadbali o to aby nikt nie wyszedł głodny.
  Nad całością czuwali pracownicy socjalni oraz asystent rodziny z GOPS Kobierzyce. Projekt sprawił, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i w doskonałych humorach wrócili do swoich domów.

  Sylwia Bajek

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)
  Projekt socjalny GOPS Kobierzyce „Kolorowy świat tapet”

  2019-07-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w okresie czerwiec- lipiec br. realizował projekt socjalny pod nazwą „Kolorowy świat tapet”. Dzięki wsparciu sponsora- Pana Dariusza Kurzawskiego, właściciela firmy „Concept Decoration” mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 14a/2, tut. Ośrodek otrzymał ok. 100 rolek tapet ściennych. Tapety te zostały przekazane na potrzeby 20 gospodarstw domowych, które zdeklarowały chęć wykonania remontów w swoich domach. Pomoc od Pana Dariusza Kurzawskiego GOPS otrzymał dzięki współpracy z wolontariatem działającym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej. Nie była to pierwsza współpraca wolontariatu z tut. Ośrodkiem i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:
  KOMUNIKAT !!!

  2019-06-27

  Termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.

 • więcej ...
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.07.2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.
   Od 1 lipca 2019 r. można wysyłać wnioski poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.
   Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Można je pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl.
   Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania
   i złożenia wniosków na parterze w budynku GOPS:
   - BIURO NR 3 - wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
   - BIURO NR 3 - wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
   - BIURO NR 3 - wniosek o Kartę Dużej Rodziny
   - BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
   - BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie dobry start

   Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu
   ŚWIADCZENIA RODZINNE 71/36-98-014

   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 71/ 36-98-014

   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 71/36-98-004

   ŚWIADCZENIE DOBRY START 71/36-98-014

   WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo
   w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019 roku, umowy zlecenia za 2018 i 2019 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 i 2019 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec
   z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego
   od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).
   Dyrektor GOPS • Projekt socjalny „Historia na kołach”

  2019-06-26

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w czerwcu zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Historia na kołach” . Dzięki wsparciu sponsorów: właściciela Zamku Topacz w Ślęzie Pana Tomasza Kurzewskiego oraz Kustosza Muzeum Motoryzacji Topacz Pana Adama Kornafela dzieci wraz z opiekunami miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat historii motoryzacji. Ponad dwudziestoosobowa grupa zwiedziła Muzeum Motoryzacji na terenie Zamku Topacz. Uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać ciekawych opowieści przewodnika, na żywo usłyszeć silnik zabytkowego samochodu, a opuszczając Muzeum wybrać sobie na pamiątkę prezent w postaci modelu samochodowego i breloczka. Emocje i czerwcowy upał zostały ochłodzone pysznym poczęstunkiem w postaci deserów lodowych i napojów. Po poczęstunku i chwili odpoczynku dzieci spożytkowały swoją energię na placu zabaw oraz zwiedzając tereny zielone okalające Zamek Topacz. W podróż powrotną dzieci zostały zaopatrzone w napoje i ciastka ufundowane przez kolejnego sponsora: Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kobierzycach reprezentowaną przez Panią Prezes Marię Nowak. Po raz kolejny dzięki lokalnym sponsorom GOPS Kobierzyce mógł zrealizować projekt socjalny tym samym sprawić radość naszym dzieciakom.

  Marta Kozłowska
  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)
  INFORMACJA GOPS

  2019-06-26

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż na stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl uruchomił zakładkę NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!, gdzie zamieszczane będą ogłoszenia odnośnie przekazania mebli, sprawnych sprzętów gospodarstwa domowego itp. oraz zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Tutejszy Ośrodek nie przyjmuje przekazywanych mebli i sprzętów, jedynie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zainteresowanymi.

  Dyrektor GOPS  Potrzebne łóżko

  2019-06-26

  Do tut. Ośrodka zgłosiła się osoba potrzebująca łóżka jednoosobowego. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada takie niepotrzebne łóżko lub byłby zainteresowany udzieleniem pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka pod nr tel. 71 36-98-010.  Do oddania 2 telewizory

  2019-06-26

  Informujemy, że jedna z mieszkanek naszej Gminy posiada do oddania 2 telewizory. Więcej informacji u pracownika socjalnego pod nr tel. 71 36-98-008.  Potrzebna kuchenka gazowa

  2019-06-26

  Potrzebna kuchenka gazowa. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada taki niepotrzebny, sprawny sprzęt lub byłby zainteresowany udzieleniem pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka pod nr tel. 71 36-98-007.
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (16-97 z 97)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji