Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Luty 2020Licznik odwiedzin:
140522
    Aktualności

  Projekt socjalny „List do św. Mikołaja”

  2020-01-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w grudniu 2019 r. zrealizował po raz kolejny projekt socjalny pod nazwą „List do Św. Mikołaja”. Dzięki wsparciu społeczności lokalnej reprezentowanej przez Panią Marcelinę Ścigała, udało się sprawić radość i zaczarować świąteczny czas dla 26 dzieci. Dzieci napisały listy do św. Mikołaja, w których opowiedziały o swoich marzeniach i pragnieniach. Listy zostały przekazane do „Pomocników Św. Mikołaja”, którzy spełnili wszystkie dziecięce marzenia. Paczki zostały odebrane przed Świętami Bożego Narodzenia w siedzibie GOPS. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy. Nad realizacją, kolejnej edycji projektu socjalnego „List do Św. Mikołaja” czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.

  Sylwia Bajek

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019

  2020-01-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D przygotowuje się do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
  Osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Banku Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D.

  Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 22 stycznia 2020r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00- 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-724-213.
  Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8 (I piętro).

  Dołączone pliki:


  1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2019  ZARZĄDZENIE NR 9/2019

  2019-12-02

  w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 9/2019  Projekt Socjalny GOPS Kobierzyce pt. ”Majsterkowicz”

  2019-11-14

  W miesiącach wrzesień i październik br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach realizował kolejny projekt socjalny pod nazwą ,,Majsterkowicz”. Projekt realizowany był dla jednego z mieszkańców Naszej Gminy, który przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pozyskaniu wsparcia od sponsora, mogliśmy przekazać mały zestaw narzędzi dla podopiecznego. Taki rodzaj wsparcia pomaga w rozwijaniu swoich pasji w nowym miejscu pobytu, oraz pozwala na szybszą adaptację i zwiększa poczucie własnej wartości.

  Mateusz Katzban

  Dołączona galeria:
  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

  2019-11-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje że trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Dołączone pliki:


  1) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
  2) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.  PODZIĘKOWANIA

  2019-10-31

  Za pomoc w organizacji VI Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:


  1) PODZIĘKOWANIA  Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

  2019-10-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

  Dyrektor GOPS  WYPŁATY 500 + !!!

  2019-10-17

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIERZYCACH
  uprzejmie informuje, że od miesiąca października 2019r.
  Świadczenia Wychowawcze 500 +, będą wypłacane do końca każdego miesiąca.  KOMUNIKAT GOPS

  2019-09-05

  Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

  Komu przysługują świadczenia?

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kobierzyce. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 • więcej ...
   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

   Stypendium szkolne przysługuje uczniom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje uczniowi spełniającym kryterium dochodowe w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Gdzie można złożyć wniosek?

   Wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 15 września 2019 r.

   Wymagane dokumenty:

   Zasiłek szkolny:
   • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.
   Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

   Stypendium szkolne:
   • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły;
   • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.;
   • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne, np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów, decyzja przyznająca świadczenia rodzinne, postanowienie sądu o przyznanych alimentach, stosowne zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z działalności gospodarczej

   Prosimy pamiętać, że:
   • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;

   Dodatkowe informacje:
   Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
   Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
   Informacje udzielane są także drogą telefoniczną u pracowników socjalnych pod numerem 71 36-98-00.

   Podstawa prawna:
   • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 761);
   • uchwała Nr XXIX/534/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce”.

   Dyrektor
   Ludwika Teresa Oszczyk
 •    Zobacz także: Aktualności - archiwum (10-99 z 99)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji