ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Karta Dużej Rodziny ❯ RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.
 

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co najmniej trójki dzieci
- w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL , składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie (do pobrania w załączniku) o braku możliwości zwrotu Kart Dużej Rodziny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Od dnia 1 marca 2022 r. opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 11,00 zł.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 11 9575 0004 0000 0840 2000 0020. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny_ imię i nazwisko osoby, której dotyczy.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18 biuro nr 1 (parter), biuro nr 17 (II piętro) w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, środa w godz. 7.30 - 16.30, piątek 7.30 - 14.30 tel./fax (71) 36 98 000, 36 98 001 lub elektronicznie przez platformę Emp@tia.

Logo programu

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (plik pdf 100KB)
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (plik pdf 80KB)
  3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (plik pdf 78KB)
  4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (plik pdf 78KB)
  5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04 (plik pdf 89KB)
  6. OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZWROTU KARTY (plik pdf 110KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności