ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej
← Powrót do strony głównej

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny

2024-03-19

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 

W dniu 19 września 2023 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR KA.0050.1.243.2023 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 września 2023 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr XLVIII/937/2023 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 7 lipca 2023 r., poz. 4118) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U r., poz.1249, ze zmianami)

Pierwsze posiedzenie otworzył Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik. Na posiedzeniu wybrano prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej:
Przewodniczący Zespołu Bożena Noga starszy inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kobierzycach
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu Izabela Tylewska – Smuda starszy specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

- Zastępca Przewodniczącego Zespołu Firas Tarabichi – asystent rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach


Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej:

 

1. Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,

2. Bożena Noga- St. Inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach,

3. Izabela Tylewska - SmudaStarszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach,

4. Firas TarabichiAsystent Rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach,

5. Czesław Czerwiecprzewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach,

6. Łukasz Cywiński – młodszy aspirant, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Kobierzycach,

7. Adrian Ćwiek - aspirant, funkcjonariusz Komisariatu Policji w Kobierzycach,

8. Iwona Urbaniak – pedagog szkolny, przedstawiciel oświaty, Szkoła Podstawowa w Kobierzycach,

9. Bożena Smaga – pielęgniarka środowiskowa, NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach,

10. Ewa Łyczkowska - członek Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,

11. Monika Cendrowska- kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich,

12. Maciej Radomski - kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych.

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej należy w szczególności:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup

problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej

i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego,

prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej

i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami

przemocy domowej

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób

indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz

wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

3) Tworzenie grup diagnostyczno - pomocowych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę organizacyjno - techniczną
ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

 

Załączniki:

 1. Powołanie i skład zespołu interdyscyplinarnego (plik pdf 73KB)
 2. Uchwała Rady Gminy (plik pdf 134KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2021-01-21

W dniu 27 lipca 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – III Kadencja powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.0182.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)Na posiedzeniu wybrano prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przewodniczący Zespołu Bożena Noga inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek pomocy Społecznejw Kobierzycach
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Czytaj całość artykułu "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019

2021-01-21

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem nr KA.0050.1.0182.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania i składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj całość artykułu "Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku

2021-01-21

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj całość artykułu "Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xlsx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xlsx 11KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xlsx 10KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xls 152KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xls 101KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xlsx 10KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Podmioty świadczące pomoc doświadczających przemocy

Załączniki:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (plik xlsx 70KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

2018-07-30

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW

Załączniki:

 1. BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE (plik pdf 468KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie działań w 2017 roku

2018-04-23
Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi 16 osób - przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.

Zespół Interdyscyplinarny zajmował się w szczególności:
1.Oceną sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowaniem sposobu postępowania, celem przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmował działania w tym celu.
2. Udzielaniem pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
3. Podejmował interwencję w przypadku przemocy domowej i uruchamiał procedury mające na celu jej powstrzymanie.
4. Udzielał pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
5. Podejmował wspólne działania w ramach procedury Niebieska karta.
6. Utworzył 44 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wpłynęło 44 wnioski wszczynające procedurę Niebieskiej Karty, w tym 41 założonych przez Policję, 2 założone przez Jednostkę Oświaty, 1 założony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakończono procedurę 33 grup roboczych.
Odbyły się 253 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, w tym 4 posiedzenia ogólne oraz 249 spotkań Grup Roboczych.
W skład grupy roboczej wchodzili: pracownik socjalny, dzielnicowy, oraz w zależności od potrzeb pedagog szkolny, psycholog, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykali się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracowali nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół działał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewniał jego obsługę organizacyjno- techniczną
ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Przewodniczący Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kobierzycach

Bożena Noga
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania P rzemocy w Rodzinie w Kobierzycach

2015-08-20
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w
nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Skutki jej są długotrwałe i wpływają na codzienne życie
osób, których dotyczą. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej
osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki
powodując cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Wyróżnia
się formy przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie. Interwencje
w przypadku przemocy domowej określa m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Ustawa wprowadziła możliwość bezpłatnego poradnictwa medycznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego, psychologicznego oraz badania lekarskiego
dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego
(obdukcji). Gmina ma obowiązek stworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, złożonego z
przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
W naszej gminie Wójt Gminy Kobierzyce powołał w 2011 roku pierwszy Zespół Interdyscyplinarny
na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespół osób delegowanych
ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów
przemocy w rodzinie. Zespół składa się z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.
Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. Od 2011 roku odbyło się
441 spotkań grup roboczych. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownik socjalny,
dzielnicowy, gdy w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, psycholog jeśli
zachodzi potrzeba - pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny
specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi
przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem
i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę
organizacyjno- techniczną
ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu

2015-06-01
Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Czytaj całość artykułu "Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu "

Załączniki:

 1. Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu (plik pdf 1210KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011-06-30
W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.1.0137.2011 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoœśląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476. ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu Bożena Noga - inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Oœśrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek - pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Czytaj całość artykułu "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności