ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej"

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011-06-30
W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.1.0137.2011 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoœśląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476. ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu Bożena Noga - inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Oœśrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek - pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

1) Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
2) Bożena Noga - inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
3) Sylwia Bajek - pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
4) Andrzej Prażuch - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
5) Ryszard Stec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
6) Włodzimierz Gniewek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
7) Piotr Szkopek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
8) Anna Wilisowska - kierownik referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce;
9) Bożena Smaga- pielęgniarka œśrodowiskowa, NZOZ TWÓJ LEKARZ w Kobierzycach;
10) Danuta Landkauf - członek Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci ISKRA w Kobierzycach;
11) Ewa Żygłowicz - zastępca Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci ISKRA,
12) Dorota Kosmala - kurator sądowy VII Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,
13) Małgorzata Abramczuk - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,
14) Joanna Pawlik- Czyniewska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególnoœści:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub śœrodowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralnoœści rodziny, lub śœrodowiska oraz możliwośœci realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zależnośœci od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i śœrodowisku, które mają trudnoœści lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom dośœwiadczającym i będących œświadkami przemocy w rodzinie.

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieska karta.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudnoœci wychowawczych, przestępczośœci i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i śœrodowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół działa przy Gminnym Ośœrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gopskobierzyce.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności