ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej ❯ Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej"

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2021-01-21

W dniu 27 lipca 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – III Kadencja powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.0182.2017 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)Na posiedzeniu wybrano prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przewodniczący Zespołu Bożena Noga inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek pomocy Społecznejw Kobierzycach
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

1) Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach;

2) Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;

3) Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Kobierzycach;

4) Anna Czerwińska – pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach,

5) Ryszard Stec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach,

6) Radosław Choma- dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach,

7) Paweł Artymowicz- dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach,

8) Marcin Szczurowski – dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach,

9) Anna Wilisowska kierownik referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce,

10) Bożena Smaga – pielęgniarka środowiskowa, NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach,

11) Ewa Łyczkowska - zastępca Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”,

12) Iwona Gudra - kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,

13) Sylwia Krzyżanowska - kurator sądowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,

14) Magdalena Cieślak - Maciocha -kurator sądowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Karnych,

15) Agnieszka Winiarska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup

problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej

i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie

integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji,

oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego,

prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym

i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia

w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie

procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami

przemocy w rodzinie

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych

m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych,

przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób

indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz

wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę organizacyjno- techniczną
ul. W. Witosa 18,

55-040 Kobierzyce
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Opracowała Bożena Noga

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności