Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Czerwiec 2020Licznik odwiedzin:
148443
    Nabory na stanowiska - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (13 pub.)

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2018-08-10

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  2018-07-12

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2018-01-23

  ds. świadczeń wychowawczych W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  2017-12-18

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2017-04-05

  ds świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzyach

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  2017-03-01

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  OGŁOSZENIE

  2016-03-10

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  2) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  3) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  4) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  2016-03-08

  ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze  OGŁOSZENIE

  2016-02-17

  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn.zm.)
  – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

  1. Stanowisko pracy:
  - ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
  - liczba stanowisk pracy: 1
  - wymiar etatu: 1
  - przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2016 r.

  2. Wymagania związane z w/w stanowiskami pracy:

  - n i e z b ę d n e:
  1) wykształcenie: wyższe,
  2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  6) umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera ( środowisko MS Office, Excel, Word).

  - d o d a t k o w e
  1) znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie prze zakończeniem niniejszego postępowania konkursowego),
  2) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
  3) znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
  4) cechy osobowościowe: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, kreatywność.

  3. Do zadań na w/w stanowisku ds. świadczenia wychowawczego będzie należało
  m. in.:
  1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
  o przyznanie świadczenia wychowawczego – prowadzenie postępowania
  administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego – udzielanie
  informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia
  wychowawczego,
  2) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacyjni w zakresie pozyskiwania
  i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do uzyskania
  świadczenia,
  3) przygotowywanie projektów decyzji,
  4) sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydawanymi decyzjami,
  5) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadania.

  4. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
  1) praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych ( praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie),
  2) praca wykonywania w siedzibie Ośrodka bez dostępu do windy,
  3) czas pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30,
  4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
  5) bezpośredni i telefoniczny oraz internetowy przez platformę Emp@tia, kontakt
  z klientami,
  6) praca w zespole.

  5. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny- opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
  2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  5) kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób
  nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
  praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  9 ) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
  który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  * Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  Dołączane do ofert dyplomy, świadectwa i certyfikaty wyrażone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub certyfikowane biuro tłumaczeń.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  - osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
  ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
  - pocztą na adres Ośrodka
  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego w terminie
  do dnia 29 lutego 2016 r.


  W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu  dniu ( decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty pracy, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

  Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci,
  którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze .

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone na podany adres.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.  Informacja o wynikach naboru

  2015-01-14

  Asystent Rodziny

 • więcej ...
   Dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny rekrutacji została wybrana Pani Iwona Kiełcz zam. Wilczków

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru  Informacja o wynikach naboru na Pracownika Socjalnego

  2015-01-14

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Dudzic, zam. Trzebnik

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

  2015-01-14

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko stała wybrana Pani Iwona Kiełcz, zam. Wilczków

  Dołączone pliki:


  1) Informaa o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny

  2014-12-15

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - w załącznikach

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 1
  2) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 2
  3) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 3
  4) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 4
  5) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 5


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji