Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Czerwiec 2020Licznik odwiedzin:
148728
    Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (12 pub.)

  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

  2019-07-31

  4. Podmioty świadczące pomoc doświadczających przemocy

  Dołączone pliki:


  1) PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

  2018-07-30

  BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW

  Dołączone pliki:


  1) BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE  Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie działań w 2017 roku

  2018-04-23

  Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi 16 osób - przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.

  Zespół Interdyscyplinarny zajmował się w szczególności:
  1.Oceną sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowaniem sposobu postępowania, celem przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmował działania w tym celu.
  2. Udzielaniem pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
  3. Podejmował interwencję w przypadku przemocy domowej i uruchamiał procedury mające na celu jej powstrzymanie.
  4. Udzielał pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
  5. Podejmował wspólne działania w ramach procedury „Niebieska karta”.
  6. Utworzył 44 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wpłynęło 44 wnioski wszczynające procedurę Niebieskiej Karty, w tym 41 założonych przez Policję, 2 założone przez Jednostkę Oświaty, 1 założony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakończono procedurę 33 grup roboczych.
  Odbyły się 253 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, w tym 4 posiedzenia ogólne oraz 249 spotkań Grup Roboczych.
  W skład grupy roboczej wchodzili: pracownik socjalny, dzielnicowy, oraz w zależności od potrzeb pedagog szkolny, psycholog, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykali się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracowali nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

  Zespół działał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewniał jego obsługę organizacyjno- techniczną
  ul. W. Witosa 18
  tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
  e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

  Przewodniczący Gminnego
  Zespołu Interdyscyplinarnego
  w Kobierzycach

  Bożena Noga  Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania P rzemocy w Rodzinie w Kobierzycach

  2015-08-20

  Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w
  nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Skutki jej są długotrwałe i wpływają na codzienne życie
  osób, których dotyczą. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej
  osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki
  powodując cierpienie i szkody.
  Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Wyróżnia
  się formy przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie. Interwencje
  w przypadku przemocy domowej określa m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie. Ustawa wprowadziła możliwość bezpłatnego poradnictwa medycznego,
  prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego, psychologicznego oraz badania lekarskiego
  dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego
  (obdukcji). Gmina ma obowiązek stworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, złożonego z
  przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
  W naszej gminie Wójt Gminy Kobierzyce powołał w 2011 roku pierwszy Zespół Interdyscyplinarny
  na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespół osób delegowanych
  ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów
  przemocy w rodzinie. Zespół składa się z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
  Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.
  Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. Od 2011 roku odbyło się
  441 spotkań grup roboczych. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownik socjalny,
  dzielnicowy, gdy w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, psycholog jeśli
  zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny
  specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi
  przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem
  i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
  Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę
  organizacyjno- techniczną
  ul. W. Witosa 18
  tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
  e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl  Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu

  2015-06-01

  Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 • więcej ...
   1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
   ul. Kościuszki 131
   50-440 Wrocław
   tel. 71/72-21-860
   fax: 71/72-21-869
   e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

   2. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Czernicy
   ul. Wrocławska 78
   55-003 Czernica
   tel. 71/31-80-180
   fax: 71/31-80-034
   e-mail: gops.czernica@iap.pl

   3. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Długołęce
   ul. Szkolna 40 a
   55-095 Mirków
   tel. 71/31-52-050
   fax: 71/31-52-060
   e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl

   4. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Jordanowie Śląskim
   ul. Pocztowa 4
   55-065 Jordanów Śląski
   tel. 71/31-61-018
   fax: 71/31-61-018
   e-mail: gopsjordanow@tlen.pl

   5. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Kątach Wrocławskich
   ul. Nowowiejska 4
   55-080 Kąty Wrocławskie
   tel. 71/33-47-220 (do 228)
   fax: 71/33-47-220
   e-mail: kwrgops1@wp.pl

   6. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Kobierzycach
   ul. Wincentego Witosa 18
   55-040 Kobierzyce
   tel. 71/36-98-000
   fax: 71/36-98-001
   e-mail: info@gops.kobierzyce.pl

   7. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Mietkowie
   ul. Kolejowa 35
   55-081 Mietków
   tel. 71/31-68-399
   fax: 71/31-68-399
   e-mail: mietgops@poczta.onet.pl

   8. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Siechnicach
   ul. Żernicka 17
   55-010 Św. Katarzyna
   tel. 71/31-13-968
   fax: 71/31-13-968
   e-mail: gops@umsiechnice.pl

   9. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Sobótce
   ul. Strzelców 2/1
   55-050 Sobótka
   tel. 71/31-62-829
   fax: 71/31-62-831
   e-mail: opssobotka@poczta.onet.pl

   10. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
   w Żórawinie
   al. Niepodległości 17
   55-020 Żórawina
   tel. 71/31-65-103
   fax: 71/72-34-259
   e-mail: gopszorawina@poczta.onet.pl


   Wykaz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie


   1. POWIAT WROCŁAWSKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
   ul. Kościuszki 131
   50-440 Wrocław
   tel. 71/72-21-860
   fax: 71/72-21-869
   e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
   www.pcpr.wroclaw.pl

   2. POWIAT DZIERŻONIOWSKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
   ul. Piastowska 1
   58-200 Dzierżoniów
   tel. 74/83-39-896
   fax. 74/83-39-896
   e-mail: pcprbielawa@wp.pl


   3. POWIAT OLEŚNICKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
   ul. Słowackiego 10
   56-400 Oleśnica
   tel. 71/31-40-174
   fax: 71/31-40-174
   e-mail: pcpr.olesnica@onet.pl
   www.pcpr.olesnica.pl


   4. POWIAT STRZELIŃSKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
   ul. Kamienna 10
   57-100 Strzelin
   tel. 71/39-23-736
   fax: 71/39-23-736
   e-mail: pcpr-s@o2.pl
   www.pcpr.powiatstrzelinski.pl

   5. POWIAT ŚREDZKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
   ul. Wrocławska 2
   55-300 Środa Śląska
   tel. 71/39-68-962
   fax: 71/31-75-247
   e-mail: pcpr@powiat-sredzki.pl
   www.pcpr.powiat-sredzki.pl

   6. POWIAT ŚWIDNICKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
   ul. Wałbrzyska 15
   58-100 Świdnica
   tel. 74/85-15-010
   fax: 74/85-15-011
   e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl
   www.pcpr.swidnica.pl

   7. POWIAT TRZEBNICKI
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
   ul. Kościuszki 10
   55-100 Trzebnica
   tel. 71/38-70-596
   fax: 71/38-70-596, wew.31
   e-mail: pcprtrzebnica@wp.pl
   www.pcpr.trzebnica.pl

   8. POWIAT M. WROCŁAW
   Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu
   ul. Podróżnicza 26-28
   53-208 Wrocław
   tel. 609-899-455
   fax: 71/33-52-968
   e-mail: arkadiuszklimczak@wczspzoz.pl
   www.wczspzoz.pl

 • Dołączone pliki:


  1) Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu  Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  2011-06-30

  W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.1.0137.2011 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoœśląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476. ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)

  Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

  Przewodniczący Zespołu Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Oœśrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
  Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

 • więcej ...
   W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

   1) Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
   2) Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
   3) Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
   4) Andrzej Prażuch – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
   5) Ryszard Stec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
   6) Włodzimierz Gniewek – dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
   7) Piotr Szkopek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
   8) Anna Wilisowska – kierownik referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce;
   9) Bożena Smaga- pielęgniarka œśrodowiskowa, NZOZ „TWÓJ LEKARZ” w Kobierzycach;
   10) Danuta Landkauf – członek Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci „ISKRA” w Kobierzycach;
   11) Ewa Żygłowicz - zastępca Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci „ISKRA”,
   12) Dorota Kosmala - kurator sądowy VII Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,
   13) Małgorzata Abramczuk - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,
   14) Joanna Pawlik- Czyniewska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,

   Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególnoœści:

   1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub śœrodowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralnoœści rodziny, lub śœrodowiska oraz możliwośœci realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

   2) Udzielanie pomocy, a w zależnośœci od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i śœrodowisku, które mają trudnoœści lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

   3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

   4) Udzielanie pomocy dzieciom dośœwiadczającym i będących œświadkami przemocy w rodzinie.

   5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

   W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

   1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudnoœci wychowawczych, przestępczośœci i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

   2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i śœrodowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

   3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

   Zespół działa przy Gminnym Ośœrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

   ul. W. Witosa 18
   tel.: 71 36 98 000
   e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gopskobierzyce.pl


        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji