Menu Główne

  

Aktualności

  

NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

Prawo

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  

Profilaktyka uzależnień

  

Przetargi i zapytania ofertowe

  

Nabory na stanowiska

  

Projekty socjalne

  

Przyjaciel GOPS Kobierzyce

  

Ochrona Danych Osobowych

  

Kontakt

  

Kadra
 

Czerwiec 2020Licznik odwiedzin:
148760
    Aktualności - archiwum
     Powrót do bieżących publikacji (1-12 z 108)

  ZARZĄDZENIE NR 9/2019

  2019-12-02

  w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 9/2019  Projekt Socjalny GOPS Kobierzyce pt. ”Majsterkowicz”

  2019-11-14

  W miesiącach wrzesień i październik br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach realizował kolejny projekt socjalny pod nazwą ,,Majsterkowicz”. Projekt realizowany był dla jednego z mieszkańców Naszej Gminy, który przebywa w Domu Pomocy Społecznej. Dzięki pozyskaniu wsparcia od sponsora, mogliśmy przekazać mały zestaw narzędzi dla podopiecznego. Taki rodzaj wsparcia pomaga w rozwijaniu swoich pasji w nowym miejscu pobytu, oraz pozwala na szybszą adaptację i zwiększa poczucie własnej wartości.

  Mateusz Katzban

  Dołączona galeria:
  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

  2019-11-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje że trwa nabór uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  Dołączone pliki:


  1) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
  2) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.  PODZIĘKOWANIA

  2019-10-31

  Za pomoc w organizacji VI Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:


  1) PODZIĘKOWANIA  Nabór na stanowisko: pracownik socjalny

  2019-10-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

  Dyrektor GOPS  WYPŁATY 500 + !!!

  2019-10-17

  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIERZYCACH
  uprzejmie informuje, że od miesiąca października 2019r.
  Świadczenia Wychowawcze 500 +, będą wypłacane do końca każdego miesiąca.  KOMUNIKAT GOPS

  2019-09-05

  Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

  Komu przysługują świadczenia?

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Kobierzyce. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 • więcej ...
   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

   Stypendium szkolne przysługuje uczniom oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje uczniowi spełniającym kryterium dochodowe w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Gdzie można złożyć wniosek?

   Wnioski można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 15 września 2019 r.

   Wymagane dokumenty:

   Zasiłek szkolny:
   • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.
   Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

   Stypendium szkolne:
   • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (druk do pobrania w GOPS);
   • zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły;
   • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.;
   • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne, np. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów, decyzja przyznająca świadczenia rodzinne, postanowienie sądu o przyznanych alimentach, stosowne zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z działalności gospodarczej

   Prosimy pamiętać, że:
   • pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;

   Dodatkowe informacje:
   Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.
   Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
   Informacje udzielane są także drogą telefoniczną u pracowników socjalnych pod numerem 71 36-98-00.

   Podstawa prawna:
   • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 761);
   • uchwała Nr XXIX/534/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce”.

   Dyrektor
   Ludwika Teresa Oszczyk • PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

  2019-08-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach po raz kolejny zorganizował projekt socjalny pod nazwą „ Radość dziecka ponad wszystko”, tym razem w okresie wakacyjnym.

  Nasi najmłodsi mieli zapewnioną szaloną zabawę w gąszczu tuneli, zjeżdżalni i trampolin. Atrakcje takie zapewniło Rodzinne Centrum Rozrywki Loopy`s World w Bielanach Wrocławskich, który dla naszych dzieci przeznaczył 25 biletów wejścia.
  Po zakończonej zabawie w Loopy`s World następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut. Pracownicy restauracji przygotowali dla dzieci przepyszne pizze i napoje, zadbali o to aby nikt nie wyszedł głodny.
  Nad całością czuwali pracownicy socjalni oraz asystent rodziny z GOPS Kobierzyce. Projekt sprawił, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i w doskonałych humorach wrócili do swoich domów.

  Sylwia Bajek

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)
  Projekt socjalny GOPS Kobierzyce „Kolorowy świat tapet”

  2019-07-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w okresie czerwiec- lipiec br. realizował projekt socjalny pod nazwą „Kolorowy świat tapet”. Dzięki wsparciu sponsora- Pana Dariusza Kurzawskiego, właściciela firmy „Concept Decoration” mieszczącej się we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 14a/2, tut. Ośrodek otrzymał ok. 100 rolek tapet ściennych. Tapety te zostały przekazane na potrzeby 20 gospodarstw domowych, które zdeklarowały chęć wykonania remontów w swoich domach. Pomoc od Pana Dariusza Kurzawskiego GOPS otrzymał dzięki współpracy z wolontariatem działającym przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej. Nie była to pierwsza współpraca wolontariatu z tut. Ośrodkiem i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:
  KOMUNIKAT !!!

  2019-06-27

  Termin składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.

 • więcej ...
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.07.2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.
   Od 1 lipca 2019 r. można wysyłać wnioski poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.
   Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Można je pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl.
   Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania
   i złożenia wniosków na parterze w budynku GOPS:
   - BIURO NR 3 - wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
   - BIURO NR 3 - wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
   - BIURO NR 3 - wniosek o Kartę Dużej Rodziny
   - BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
   - BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie dobry start

   Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu
   ŚWIADCZENIA RODZINNE 71/36-98-014

   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 71/ 36-98-014

   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 71/36-98-004

   ŚWIADCZENIE DOBRY START 71/36-98-014

   WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo
   w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019 roku, umowy zlecenia za 2018 i 2019 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 i 2019 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec
   z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego
   od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).
   Dyrektor GOPS • Projekt socjalny „Historia na kołach”

  2019-06-26

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w czerwcu zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Historia na kołach” . Dzięki wsparciu sponsorów: właściciela Zamku Topacz w Ślęzie Pana Tomasza Kurzewskiego oraz Kustosza Muzeum Motoryzacji Topacz Pana Adama Kornafela dzieci wraz z opiekunami miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat historii motoryzacji. Ponad dwudziestoosobowa grupa zwiedziła Muzeum Motoryzacji na terenie Zamku Topacz. Uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać ciekawych opowieści przewodnika, na żywo usłyszeć silnik zabytkowego samochodu, a opuszczając Muzeum wybrać sobie na pamiątkę prezent w postaci modelu samochodowego i breloczka. Emocje i czerwcowy upał zostały ochłodzone pysznym poczęstunkiem w postaci deserów lodowych i napojów. Po poczęstunku i chwili odpoczynku dzieci spożytkowały swoją energię na placu zabaw oraz zwiedzając tereny zielone okalające Zamek Topacz. W podróż powrotną dzieci zostały zaopatrzone w napoje i ciastka ufundowane przez kolejnego sponsora: Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Kobierzycach reprezentowaną przez Panią Prezes Marię Nowak. Po raz kolejny dzięki lokalnym sponsorom GOPS Kobierzyce mógł zrealizować projekt socjalny tym samym sprawić radość naszym dzieciakom.

  Marta Kozłowska
  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (9 fot.)
  INFORMACJA GOPS

  2019-06-26

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż na stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl uruchomił zakładkę NIE WYRZUCAJ! ODDAJ! POMAGAJ!, gdzie zamieszczane będą ogłoszenia odnośnie przekazania mebli, sprawnych sprzętów gospodarstwa domowego itp. oraz zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Tutejszy Ośrodek nie przyjmuje przekazywanych mebli i sprzętów, jedynie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zainteresowanymi.

  Dyrektor GOPS  Potrzebne łóżko

  2019-06-26

  Do tut. Ośrodka zgłosiła się osoba potrzebująca łóżka jednoosobowego. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada takie niepotrzebne łóżko lub byłby zainteresowany udzieleniem pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka pod nr tel. 71 36-98-010.  Do oddania 2 telewizory

  2019-06-26

  Informujemy, że jedna z mieszkanek naszej Gminy posiada do oddania 2 telewizory. Więcej informacji u pracownika socjalnego pod nr tel. 71 36-98-008.  Potrzebna kuchenka gazowa

  2019-06-26

  Potrzebna kuchenka gazowa. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada taki niepotrzebny, sprawny sprzęt lub byłby zainteresowany udzieleniem pomocy, prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka pod nr tel. 71 36-98-007.  "Rodzina 500+"

  2019-06-10

  \\\\\\\"Rodzina 500+\\\\\\\" na nowych zasadach
  Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach lub listownie pocztą).

 • więcej ...
   \\\\\\\"Rodzina 500+\\\\\\\" na nowych zasadach

   Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych  zasadach już od startu programu?
   Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
   Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
   Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
   Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
   W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 
   Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
   Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 
   Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
   Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

   Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
   Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
   • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
   • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
   • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
   • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
   • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r. • Publikacja sprawozdań finansowych

  2019-05-06

  Publikacje sprawozdań finansowych znajdują się na stronie Urzędu Gminy Kobierzyce - jako jednostki obsługującej GOPS

  Link do strony Urzędu Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl  List do Św. Mikołaja

  2019-01-24

  W dniu 20 grudnia 2018 r. na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do naszej gminy przybył Św. Mikołaj z workiem prezentów dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym. W oczekiwaniu na wizytę Św. Mikołaja, dzieci bawiły się, tańczyły, malowały i zdobiły choinki, które mogły później wziąć do domu. W projekcie pomagali przedstawiciele Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, dzięki którym dzieci miały możliwość pomalować buźki w wesołe postacie z bajek i filmów. Było dużo radości, zabawy i uśmiechu.
  Aby Św. Mikołaj mógł do nas w tym roku przybyć pomogli nam nasi sponsorzy i przyjaciele: STENA Recykling Sp. z o. o. z siedzibą w Pustkowie Żurawskim, Fabryka Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich, Stowarzyszenie " Bielany Dla Ciebie", Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycach oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury. Ci wspaniali pomocnicy Św. Mikołaja przyczynili się do tego, że paczki były obfite i każdy maluszek był zadowolony. Wizytę wspaniałego gościa dzieci uwieczniły na wspólnych zdjęciach. Wszystkim zaangażowanym bardzo, bardzo dziękujemy i życzymy Szczęśliwego Nowego Roku.
  Nad realizacją, kolejnej edycji projektu socjalnego „List do Św. Mikołaja” czuwali pracownicy socjalni oraz asystent rodziny z GOPS Kobierzyce.

  Anna Chudzińska-Hebda

  Dołączona galeria:
  Karta Dużej Rodziny poszerzona !

  2019-01-03

  Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny (KDR) może ubiegać się każdy,
  kto ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
  Ich wiek i dochody nie mają żadnego znaczenia

 • więcej ...
   Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny (KDR) może ubiegać się każdy,
   kto ma lub miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
   Ich wiek i dochody nie mają żadnego znaczenia.
   Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
   Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
   Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne;
   zniżki w opłatach paszportowych – 50%
   oraz darmowe wstępy do parków narodowych.
   Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek, można znaleźć korzystając z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny.
   Gdzie złożyć wniosek?
   Osoby zamieszkujące w gminie Kobierzyce wniosek powinny składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, biuro nr 1. Wniosek w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny. Wniosek można także składać dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl - tylko, jeśli posiada się profil zaufany.
   Wniosek można pobrać w siedzibie GOPS Kobierzyce lub ze strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl

 • Dołączone pliki:


  1) Karta Dużej Rodziny poszerzona !  ZARZĄDZENIE NR 9/2018

  2018-11-06

  24 grudnia 2018 r. będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS Kobierzyce

  W zamian urząd będzie otwarty w sobotę 15 grudnia 2018 r. , w godz. 07:30 -15:30.

  Dołączone pliki:


  1) ZARZĄDZENIE NR 9/2018  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2018

  2018-10-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117 D przygotowuje się do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2018, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

  Osoby, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowanie należy odebrać w tutejszym Ośrodku i zrealizować w Banku Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D.

  Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 14 listopada 2018r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 12.00- 16.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-724-213.

  Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pokój nr 5, 7 i 8 (I piętro).

  Dołączone pliki:


  1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2018  Wsparcie rzeczowe GOPS przy rozpoczęciu roku szkolnego.

  2018-09-12

  Wraz z pierwszym dzwonkiem w szkołach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, poza pomocą finansową, wspiera rodziny w przygotowaniach związanych z rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.
  W ramach pracy socjalnej tut. Ośrodek w miesiącu wrześniu br. zrealizował m. in. projekt socjalny „Tornister pełen uśmiechów”. GOPS Kobierzyce przy współpracy i osobistym uczestnictwie Pani Prezes Małgorzaty Sawickiej z Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” z siedzibą we Wrocławiu obdarował 30 uczniów w pełni wyposażonymi plecakami szkolnymi. Wspomniane plecaki dzieci otrzymały dzięki hojności darczyńców z całego klubu CSR WroClub z Wrocławia.
  Dodatkowo, jak co roku, nie zapomniała o nas Pani Katarzyna Bytner, która wspólnie z pracownikami Fabryki Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich dokonała zbiórki artykułów szkolnych, które przekazaliśmy dzieciom z terenu gminy Kobierzyce.
  Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy, a dzieciom życzymy samych sukcesów w szkole.

  Sylwia Bajek

  Dołączona galeria:
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2018-08-10

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

  2018-06-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ponownie zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”, w czasie kiedy zbiegają się święta rodzinne tj. Dzień Matki, Dzień Ojca i oczywiście Dzień Dziecka.

  17 dzieci wraz z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce spędziło aktywnie czas na świetnej zabawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki w Loopy΄s World w Bielanach Wrocławskich. Nasi najmłodsi mieli szaloną zabawę w gąszczu tuneli, zjeżdzalni i trampolin.
  Po zakończonej zabawie w Loopy΄s World następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji KFC Bielany Wrocławskie, która w tym roku dołączyła do grona „Przyjaciół GOPS Kobierzyce”. Dzieci otrzymały smakowite zestawy wraz z pamiątkowym kubkiem do zimnych napojów. Zrealizowany projekt po raz kolejny przyniósł wiele radości dzieciom oraz ich opiekunom, pozwolił spędzić wspólny czas w bardzo miłej atmosferze.
  Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.

  Mariola Sikora
  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (20 fot.)
  „Dobry Start" 300 dla ucznia

  2018-06-14

  logo

  300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. wprowadza program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.
 • więcej ...
   Dla kogo wsparcie?

   Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia lub osoby uczącej się do 24 roku życia - w przypadku gdy ta osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
   Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

   Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
   Gdzie złożyć wniosek?

   Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach dla osób zamieszkujących na terenie gminy Kobierzyce.
   Kiedy złożyć wniosek?

   Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
   Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

   W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu br., rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
   Ważne!

   300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

 • Dołączone pliki:


  1) „Dobry Start" 300 dla ucznia  Komunikat w sprawie Karty Dużej Rodziny

  2018-04-05

  W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
  tradycyjnej (tj. plastikowej)
  elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

 • więcej ...
   Karta elektroniczna ma formę aplikacji na urządzenia mobilne i posiada kilka funkcji:
   rodzic może posiadać ma swoim urządzeniu mobilnym Karty swoich dzieci oraz małżonka;
   aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
   funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
   aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

   W przypadku osób,
   które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
   przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej)
   do dnia 31 grudnia 2019 r.
   Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł za kartę.
   Od 1 stycznia 2018 r. wnioskowanie od razu o obie formy karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty!

   Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne!
   Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.
   https://empatia.mpips.gov.pl
   https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/


   Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
   https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajdziecie Państwo plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

   Wnioski o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, a informacje o składaniu wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

   Dyrektor
   Ludwika Teresa Oszczyk • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2018-01-23

  ds. świadczeń wychowawczych W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  2017-12-18

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  Kolejna edycja projektu socjalnego „List do Św. Mikołaja”

  2017-12-12

  W dniu 5 grudnia 2017 na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do naszej Gminy przybył Św. Mikołaj z workami prezentów dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie zabawy dzieci tańczyły, bawiły się, malowały papierowe bombki, którymi pięknie udekorowały choinkę. Dzieciom bardzo podobały się paczki, wszystkie chciały zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem.
  Aby Mikołaj mógł do nas w tym roku przybyć pomogli nam nasi PRZYJACIELE: STENA Recycling Sp. z o.o z siedzibą w Pustkowie Żurawskim, Fabryka Czekolady Mondelez z Bielan Wrocławskich, Stowarzyszenie „Bielany dla Ciebie” oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury. Ci wspaniali Pomocnicy Św. Mikołaja poprzez sponsoring finansowy, rzeczowy lub inny, przyczynili się do tego, aby paczki były obfite. Osobom tym bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkim Wesołych Świąt. Nad realizacją kolejnej edycji projektu socjalnego „List do Św. Mikołaja” czuwali pracownicy socjalni oraz asystent rodziny GOPS Kobierzyce.

  Pracownicy socjalni:
  Mariola Sikora i Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (28 fot.)
  Projekt socjalny „Świat w kadrze”

  2017-11-29

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach 16.11.2017 r. zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Świat w kadrze”. Dzięki wsparciu ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich dziesięcioro dzieci z terenu Gminy Kobierzyce mogło zapoznać się z pracą na planie filmowym. Celem projektu było poszerzenie perspektywy w przyszłej edukacji oraz spełnienie marzeń o zapoznaniu się z tworzeniem programów i filmów w telewizji. Pracownicy socjalni tworząc ten projekt chcieli pomóc rodzicom odkryć zainteresowania i zdolności swoich dzieci. O tajnikach pracy na planie filmowym opowiadali nam p. Emilia Frącek z działu produkcji oraz aktor serialu „Pierwsza miłość” p. Michał Malinowski.


  Pracownik socjalny
  Sylwia Bajek i Marta Kozłowska

  Dołączona galeria:
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2017

  2017-09-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D przygotowuje się do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 • więcej ...
   Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

   Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w tutejszym Ośrodku, które zrealizują w Banku Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D.
   Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 11.10.2017r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 14.00- 17.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 36-98-000. Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku pokój nr 7 i 8 (I piętro).

   ZAPRASZAMY
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach


   Dyrektor
   Ludwika Teresa Oszczyk

 • Dołączone pliki:


  1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2017  PODZIĘKOWANIE

  2017-08-30

  PODZIĘKOWANIE

  Dołączona galeria:
  UWAGA!

  2017-08-14

  Z powodu urlopów zmiana godzin pracy Radców w terminie od 21.08.2017r. do 8.09.2017 r.tj.

  Nieodpłatna Pomoc Prawna Powiatu Wrocławskiego
  poniedziałek - wtorek - 9:00-13:00
  środa- czwartek - 14:00 - 18:00
  piątek - 9:00 - 13:00  KOMUNIKAT !!!

  2017-07-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018.

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania wniosków:

  - BIURO NR 5 (na I piętrze) wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  - BIURO NR 5 (na I piętrze) wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  - BIURO NR 10 (na I piętrze) wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze i kolejne dziecko
  - BIURO NR 11 (na I piętrze) wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko

  Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia.
  Można je pobrać z naszej strony internetowej


  www.gops.kobierzyce.pl/druki

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu

  ŚWIADCZENIA RODZINNE (71) 36 98 014 LUB (71) 36 98 015

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (71) 36 98 012

  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ (71) 36 98 004 lub (71) 36 98 005


  WAŻNE:
  zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).  PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECI PONAD WSZYSTKO”

  2017-06-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w Dniu Matki zrealizował kolejny w tym roku projekt socjalny pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”.

  12 dzieci wraz z mamami spędziło czas na świetnej zabawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki w Loopy΄s World w Bielanach Wrocławskich. Dzieci po raz kolejny odkrywały wszystkie atrakcje ogromnego placu zabaw, które aż trudno wyliczyć. Loopy΄s World jest „Przyjacielem GOPS Kobierzyce” od października 2015 r., kiedy to rozpoczęła się nasza współpraca.
  Następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji McDonald΄s w Bielanach Wrocławskich. Pracownicy restauracji przygotowali pyszne zestawy dla dzieci. Dodatkowo czas umiliło malowanie twarzy dzieciom, otrzymane zabawki, kolorowe balony. Restauracja McDonald΄s dołączyła w tym roku do „Przyjaciół GOPS Kobierzyce”, z czego bardzo się cieszymy.
  Projekt socjalny miał na celu m.in. integrację dzieci i opiekunów poprzez wspólne zabawy, wspólnie spędzony czas. Wszyscy byli zadowoleni, uczestnicy dopytywali o kolejną edycję:)
  Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.


  Sylwia Bajek
  Mariola Sikora

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (8 fot.)
  Projekt socjalny „Chrupnij to”

  2017-05-29

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w maju zrealizował kolejny projekt socjalny pod nazwą „Chrupnij to” . Dzięki wsparciu sponsora SONKO Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich, udało się uzyskać 3072 szt. opakowań snaków błonnikowych oraz 100 sztuk smyczy na klucze. Adresatami produktów SONKO były dzieci uczęszczające na świetlicę prowadzoną przez Stowarzyszenie „Bielany Dla Ciebie” oraz mieszkańcy Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR NZOZ Oddział Dla Dorosłych w Milejowicach. Przekazane chrupki będą jednym z atrakcji podczas wspólnych zajęć i spotkań. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach dziękuje Firmie SONKO za stałą współpracę.

  Pracownik socjalny
  Anna Czerwińska

  Dołączona galeria:
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  2017-04-05

  ds świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzyach

  Dołączone pliki:


  1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  "Za życiem" w Kobierzycach- najważniejsze informacje

  2016-12-30

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. rusza, także w Kobierzycach, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o objecie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.

  Druki wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny będą dostępne od 1 stycznia 2017 r. w biurze nr 11 – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W.Witosa18.

  Wniosek będzie również dostępny na naszej stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl

  Kto może złożyć wniosek:

  1. Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
  2. Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
  3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

  Co rozumiemy przez rodzinę:

  Rodzina w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

  • małżonków,
  • rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
  • rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

  Na czym polega koordynacja?

  Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

  1. Opracowywaniu katalogu możliwego do uzyskania wsparcia wspólnie z:
  a. kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
  b. rodziną kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
  c. rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  2. Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

  Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

  Poradnictwo obejmuje:

  1. Przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  2. Wsparcie psychologiczne;
  3. Pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  4. Dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

  Przydatne numery telefonów:

  GOPS ul. W.Witosa 18 – 71 3698000; 713698022

  Dyrektor GOPS
  Ludwika Teresa Oszczyk
  KOLONIE w Rewalu

  2016-08-08

  Nasze dzieci z Gminy Kobierzyce wyjechały na kolonie letnie 2016 z programem edukacyjno-profilaktycznym do nadmorskiej miejscowości Rewal. 59 uczestników w wieku od 7 do 16 lat miło i aktywnie spędzało czas na morzem. Realizowano program mający na celu rozwój dziecka, zdobycia umiejętności przydatnych w pokonywaniu trudności w codziennym życiu. Była kolonijna akademia umiejętności, tj. warsztaty z zakresu plastyki lub techniki- dzieci brały udział w kilkugodzinnych zajęciach - bawiąc się, stworzyły własne, małe "dzieła sztuki". Organizowano również: ogniska, dyskoteki, konkursy z nagrodami (czystości, piosenki, plastyczny, miss i mistera kolonii, rzeźby z piasku i inne), imprezy m.in: kolonijny pokaz mody ekologicznej, dyskoteki, karaoke, śluby kolonijne, wybory Miss i Mistera Kolonii. Ważnym wydarzeniem szczególnie dla kolonistów, którzy byli pierwszy raz nad morzem był Chrzest Morski czyli Neptunalia. Neptun przewidział trudne próby jednak wszyscy uczestnicy pokonali trudności i zostali wilkami morskimi. Mnóstwo było też zajęć sportowych i rekreacyjnych poprawiających sylwetkę i samopoczucie, sport na wesoło- mistrzostwa kolonii w róznych dyscyplinach śmiesznych. Podczas zabaw i baloniady było wiele radości, śmiechu i wspaniałej grupowej rywalizacji. Oczywiście plażowanie i kąpiele w Bałtyku.

 • więcej ...
   Poznano uroki i historię nadmorskich miejscowości. Wycieczki do Trzęsacza, Niechorza, Podczas spotkania z magią i iluzją obejrzały ciekawe sztuczki a niektóre nawet poznały. Uczestniczyły w Kolonijnej Olimpiadzie Śmiechu i Humorum oarz w Olimpiadzie Sportowej. Zwiedzały Świnoujście, Międzyzdroje i okolice, np. Turkusowe Jezioro, płynęły promem.
   Uczestnicy kolonii wiele się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności, zobaczyli nowe ciekawe miejsca. Wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci, chcieliby jeszcze, ale dwa tygodnie wakacji nad morzem to czas spędzony sympatycznie, zdrowo, aby nabrać ochoty do pracowitego roku szkolnego oraz radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

   Bożena Noga

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  Informacja dotycząca ePUAP dla GOPS

  2016-08-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że 2 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji dokonało aktywacji skrzynki podmiotu publicznego platformy e PUAP dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatem wnioski (w tym 500 plus) mogą być już wysyłane przez e PUAP .

 • więcej ...
   Z poważaniem
   Dyrektor GOPS
   Ludwika Teresa Oszczyk • Praca

  2016-06-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko opiekunki środowiskowej. Wszelkie pytania oraz informacje pod nr 71 36 98 002  Informacje na temat świadczenia 500 +

  2016-06-20

  Informujemy, iż wszelkie informacje na temat świadczenia 500 + udzielane są pod numerem telefonu 71 36 98 004 oraz 71 36 98 005  GOPS OGŁASZA ZBIÓRKĘ

  2016-06-09

  W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza zbiórkę artykułów szkolnych ( również używanych) m.in. plecaków, przyborów szkolnych np. piórników, zeszytów, długopisów itd. Zebrane przedmioty zostaną przekazane dzieciom z rodzin potrzebujących.
  Powyższe artykuły zbierane będą w budynku GOPS pokój 7 i 8 (I piętro) w godz. 8.00-15.00. Zbiórka trwać będzie do końca sierpnia br.
  Sylwia Bajek  Uwaga !!!

  2016-06-03

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż od 9 mraca 2016 r. do chwili obecnej Ministerstwo Cyfryzacji nie dokonało aktywacji skrzynki podmiotu publicznego platformy e PUAP dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatem wnioski (w tym 500 plus) wysyłane przez e PUAP pomimo potwierdzenia wysłania, które Państwo otrzymują nie wpływają do GOPS. Nadal nie mamy możliwości odbioru dokumentów. Zatem zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców gminy, którzy chcą złożyć wniosek elektronicznie o przesyłanie wniosków przez e PUAP na skrzynkę Urzędu Gminy Kobierzyce lub bankowość internetową.  Z poważaniem:

  Dyrektor GOPS
  L.T. Oszczyk  500+

  2016-04-04

  ABC Programu „Rodzina 500 plus”
  1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice/ opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  3. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
  4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
  8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
  9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w GOPS Kobierzyce. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  10. Dochód rodzinny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
  11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  - oświadczenie o dochodach innych, niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  - w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 
  - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów
  - w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
  - w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia 
  - w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu :
  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy oraz pit- 11 za 2014 r.)
  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - umowa o pracę lub odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy)
  w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu)
  kserokopie dowodu osobistego i aktów urodzenia dzieci znacznie przyśpieszą procedurę rozpatrzenia wniosku.
  12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także Fundusz Alimentacyjny.
  13. Samorząd sam będzie weryfikować, czy dane są prawdziwe. 
  14. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, czyli jeżeli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
  15. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 r. to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
  16. Na początku GOPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. 
  17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie. 
  18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
  Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  2016-03-30

  ds funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Składamy Wszystkim serdeczne życzenia

  2016-03-24

  z okazji Świąt Wielkiejnocy

  Dołączona galeria:
  PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

  2016-03-22

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w marcu br. zrealizował kolejny projekt socjalny pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”.
  20 dzieci wraz z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce spędziło czas na świetnej zabawie na bardzo dużym placu zabaw jakim jest Rodzinne Centrum Rozrywki w Loopy΄s World w Bielanach Wrocławskich. Czas w Loopy΄s World minął na aktywnym wypoczynku od codziennych trosk; przeplatany był wieloma okrzykami radości.
  Po zakończonej zabawie następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut. Pracownicy restauracji przygotowali przepyszne pizze i soki. Transport powrotny dla zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników zapewniła firma Pana Krzysztofa Drączkowskiego. Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
  Projekt udał się od początku do końca, wszyscy bardzo dobrze się bawili i korzystali z każdej atrakcji dopasowanej do przedziału wiekowego z uśmiechem na twarzy.

  Sylwia Bajek
  Pracownik socjalny GOPS Kobierzyce

  Dołączona galeria:
  OGŁOSZENIE

  2016-03-10

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  2) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  3) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  4) OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  2016-03-08

  ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach na wolne stanowisko urzędnicze  Ważne informacje dotyczące 500+

  2016-02-25

  Dodatkowe punkty wydawania i przyjmowania wniosków w celu realizacji "Programu Rodzina 500+" na terenie Gminy Kobierzyce w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.:

  - Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim ul. Kłodzka 2
  - Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim ul. Kolejowa 46
  - Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym ul. Szkolna 2
  - Przedszkole Samorządowe w Ślęzie ul. Przystankowa 2

  GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW OD 17.00 DO 19.00

  (w soboty tj. 02.04.2016 r. oraz 09.04.2016 r. czynne w godzinach od 9.00 do 12.00)

  http://duw.pl/pl/urzad/programy/program-rzadowy-rodzina/11783,Program-rzadowy-Rodzina-500-plus.html

  Dołączona galeria:
  PROGRAM „ RODZINA 500 plus”

  2016-02-18

  W Gminie Kobierzyce Program pomoc państwa w wychowaniu dzieci („Rodzina 500 plus”) będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ulicy W. Witosa 18. Wniosek o w/w świadczenie mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Kobierzyce. Wnioski będą rozpatrywane od 1 kwietnia 2016 r. i będzie można je złożyć w wybrany sposób:
  - w placówce GOPS Kobierzyce,
  - przez Internet za pomocą platformy Emp@tia mpips.gov.pl (przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  - drogą pocztową (będzie brana pod uwagę data nadania w placówce pocztowej).
  Wzory wniosków będzie można pobrać na stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl
  Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.
  W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło już 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze, jeżeli dochód nie przekracza 800 zł).
  Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie osób/rodzin programem „ Rodzina 500 plus” będzie możliwość składania wniosków od 1 kwietnia 2016 r.
  Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. będą skutkowały wyrównaniem świadczeń od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po 30.06.2016 r. będą rozpatrywane od momentu złożenia wniosku.
  We wniosku trzeba podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.
  Informacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych :
  tel. 71/ 36-98-014/015

  Dyrektor GOPS
  Ludwika Teresa Oszczyk
   

 • więcej ...
   Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

   Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, separowanych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Oboje dostaną świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

   Rozwód, separacja oraz plan wychowawczy dotyczący opieki naprzemiennej muszą być udokumentowane prawomocnym orzeczeniem sądu.

   Co w przypadku rodzin patchworkowych?

   Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko, które ukończyło 18 lat nie jest już pierwszym dzieckiem w rodzinie zgodnie z definicją ustawową, ale do ukończenia do 25. roku życia jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

   Świadczenie wychowawcze dla rodziców po rozwodzie.

   Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku.

   Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowej rodziny/związku, to będzie ono w myśl ustawy pierwszym dzieckiem.

   W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny będą identycznie traktowani – aby uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełnić kryterium dochodowe.

   ak obliczyć dochód?

   Dochód jest wyliczany tak jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód na członka rodziny liczymy, sumując wszystkie dochody jej członków uzyskane w roku bazowym – teraz jest to 2014 rok - i dzieląc na liczbę osób pozostających w składzie rodziny. Są to dochody opodatkowane (rozliczane w Urzędzie Skarbowym) oraz dochody nieopodatkowane (np. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego). Jeżeli w 2014 roku członek rodziny nie osiągał dochodów a potem podjął zatrudnienie należy to udokumentować (zaświadczenie od pracodawcy). Jeżeli dochód z 2014 roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2014 rok itp.).

   UWAGA: dochody opodatkowane - oznacza to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

   Uzyskanie dodatkowych dochodów w trakcie otrzymywania świadczenia.

   Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający (w przypadku zwiększenia dochodu świadczenie nie będzie przysługiwać na pierwsze lub jedyne dziecko).

   Rodzina 500 plus w UE

   Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

   PRZYKŁADY

   1. Matka ma dziecko z wcześniejszego związku i pobiera na nie zasądzone alimenty, żyje bez ślubu z nowym partnerem. Czy skład rodziny liczy 2 czy 3 osoby i czy dochody partnera są liczone do dochodu rodziny?

   W tej sytuacji w składzie rodziny występuje tylko matka z dzieckiem, dochody partnera nie są liczone do dochodu rodziny. Byłyby gdyby byli po ślubie lub mieli wspólne dziecko (zgodnie z definicją rodziny w skład rodziny wchodzą tylko małżonkowie lub rodzice dzieci)

   2. Małżeństwo z jednym dzieckiem (z poprzedniego związku matki). Czy skład rodziny liczy 3 osoby i czy dochody męża doliczamy do dochodu rodziny.

   W tym przypadku skład rodziny jest trzyosobowy, dochody męża są liczone do dochodu rodziny.

   3. Żona i mąż, dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy składany jest jeden wniosek, w którym starają się o 500 zł na starsze z kryterium i 500 zł na młodsze bez kryterium a rodzina liczy cztery osoby? Czy może odrębnie na każde z dzieci z innym składem rodziny?

   Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci (dziecko oznacza to dziecko własne oraz małżonka). Wniosek jest jeden, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci). Do dochodu rodziny są liczone alimenty zasądzone na starsze dziecko. W przypadku małżeństwa rodzina jest jedna, składa się jeden wniosek na wszystkie dzieci, nie ma znaczenia, że nie wszystkie dzieci są wspólne.

   4. Matka i jej partner (nie mają ślubu), dwoje dzieci: starsze dziecko ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Czy wniosek na starsze i młodsze należy składać razem, rodzina liczy cztery osoby, czy odrębnie na każde z nich z innym składem rodziny?

   Jeden wniosek, skład rodziny czteroosobowy. Matka i jej partner mają wspólne dziecko więc występują w składzie rodziny jako rodzice dzieci, wniosek musi złożyć rodzic obydwojga (w tym wypadku matka). W przypadku małżeństwa (nawet jak nie mają wspólnych dzieci) nie jest istotne, które z nich złoży wniosek (z definicji ustawowej dziecka, oznacza to dziecko własne lub małżonka - ale już nie dziecko partnera/konkubenta).

   5. Żona i mąż, dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się odrębnie na każde dziecko z kryterium dochodowym, a skład rodziny jest w obydwu czteroosobowy

   Rodzina jest czteroosobowa. W skład rodziny wchodzą małżonkowie zgodnie z definicją i dwójka dzieci (dziecko oznacza to dziecko własne oraz małżonka). Wniosek jest jeden, bez kryterium dostaną 500 zł na młodsze dziecko, jak spełnią kryterium to 1000 na oboje dzieci).

   6. Matka i jej parter dwoje dzieci, ale żadne nie jest wspólne, czy każde z nich ubiega się na swoje dziecko z kryterium dochodowym, czy mogą złożyć jeden wniosek?

   Każde z nich składa wniosek na swoje dziecko, występują jako dwie odrębne dwuosobowe rodziny - każda z jednym dzieckiem (czyli wnioski tylko z kryterium).

   7. Co w sytuacji, gdy drugie lub kolejne dziecko kończy 18 lat np. 15 maja 2016?

   Rodzic może ubiegać się o świadczenie za czas od chwili startu programu do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18. rok życia w połowie maja, będzie mu przysługiwało świadczenie liczone proporcjonalnie do dnia urodzin.

   8. Kiedy wygasa prawo do świadczenia?

   Gdy dziecko zawrze związek małżeński; gdy jeden z rodziców pracuje za granicą i tam otrzyma dodatek na dziecko; gdy dziecko skończy 18 lat; gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; gdy rodzina pobiera świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko i po uzyskaniu dochodu przekroczy ustawowe kryterium. Niepoinformowanie o tych faktach organu wypłacającego może skutkować wydaniem decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu.

   9. Jak będzie wypłacany zasiłek w przypadku dziecka, którego rodzice się rozwodzą?

   Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

   10. Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?

   Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci.

   11. Małżeństwo ma jedno wspólne dziecko, ojciec dziecka ma jeszcze troje dzieci z pierwszego małżeństwa, które mieszkają z matką, są pod jej opieką (w sumie jest ojcem czworga dzieci). Na ile dzieci może takie małżeństwo ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

   W takiej sytuacji mogą się ubiegać o świadczenie tylko na jedno dziecko (z kryterium dochodowym). Była żona, matka trojga dzieci może ubiegać się o świadczenia na troje dzieci z kryterium dochodowym lub tylko dwoje bez kryterium dochodowego.

   Fundacja Integracji Społecznej Prom PATRON ZUS Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolny Śląsk eea grants c.a.l. 8 Scen Miasto Wrocław • OGŁOSZENIE

  2016-02-17

  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn.zm.)
  – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

  1. Stanowisko pracy:
  - ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
  - liczba stanowisk pracy: 1
  - wymiar etatu: 1
  - przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2016 r.

  2. Wymagania związane z w/w stanowiskami pracy:

  - n i e z b ę d n e:
  1) wykształcenie: wyższe,
  2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  6) umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera ( środowisko MS Office, Excel, Word).

  - d o d a t k o w e
  1) znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie prze zakończeniem niniejszego postępowania konkursowego),
  2) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
  3) znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
  4) cechy osobowościowe: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, kreatywność.

  3. Do zadań na w/w stanowisku ds. świadczenia wychowawczego będzie należało
  m. in.:
  1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
  o przyznanie świadczenia wychowawczego – prowadzenie postępowania
  administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego – udzielanie
  informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia
  wychowawczego,
  2) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacyjni w zakresie pozyskiwania
  i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do uzyskania
  świadczenia,
  3) przygotowywanie projektów decyzji,
  4) sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydawanymi decyzjami,
  5) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadania.

  4. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
  1) praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych ( praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie),
  2) praca wykonywania w siedzibie Ośrodka bez dostępu do windy,
  3) czas pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30,
  4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
  5) bezpośredni i telefoniczny oraz internetowy przez platformę Emp@tia, kontakt
  z klientami,
  6) praca w zespole.

  5. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny- opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
  2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  5) kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób
  nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
  praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
  8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  9 ) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
  który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  * Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  Dołączane do ofert dyplomy, świadectwa i certyfikaty wyrażone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub certyfikowane biuro tłumaczeń.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  - osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
  ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
  - pocztą na adres Ośrodka
  z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego w terminie
  do dnia 29 lutego 2016 r.


  W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu  dniu ( decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty pracy, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

  Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci,
  którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze .

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone na podany adres.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywa

  2016-01-28

  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 11.01.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Firma:
  • Wiesław Zawadzki, ul. Kilińskiego 14/12, 56-400 Oleśnica Śląska,- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia (dla osób początkujących), Cena całościowa oferenta: 9.180 zł. (brutto),
  • Anna Szuba, ul. Birmańska 9/10, 52-117 Wrocław- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia, Cena całościowa oferenta: 9.000 zł. (brutto),
  • Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu grupy dla młodzieży (dwie grupy), Cena całościowa oferenta: 27.700 zł. (brutto),
  • Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, Cena całościowa oferenta: 18.000 zł. (brutto).
  Usługi w okresie od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU WROCŁAWSKIEGO

  2016-01-04

  Informujemy, iż od 04.01.2016 r. w budynku GOPS Kobierzyce można uzyskać nieodplatną pomoc prawną

 • więcej ...
   Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

   młodzież do 26. roku życia,
   osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
   osoby, które ukończyły 65. lat,
   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
   kombatanci,
   weterani,
   zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
   Pomoc prawna będzie polegała na:

   poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
   wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
   pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
   sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
   Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

   prawa pracy,
   przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
   prawa cywilnego,
   spraw karnych,
   spraw administracyjnych,
   ubezpieczenia społecznego,
   spraw rodzinnych,
   prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 • Dołączona galeria:
  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPiRPA 2016 w 2016 roku

  2015-12-30

  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 1
  2) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 2
  3) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 3
  4) Zaproszenie do złożenia oferty GPPiRPA 2016 - str. 4
  5) Wzór umowy
  6) Formularz ofertowy  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku

  2015-12-30

  Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

  Dołączone pliki:


  1) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 1
  2) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 2
  3) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 3
  4) Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku - str. 4
  5) Wzór umowy
  6) Formularz ofertowy  Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi informatyczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  2015-12-28

  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce
  Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 23.12.2015 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce


  Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Kancelaria:

  HuzarCom
  Łukasz Huzarski
  ul. Chopina 19 a
  55-050 Sobótka
  Usługi informatyczne w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Cena jednostkowa oferenta: 1 000 zł (brutto)
  Cena całościowa oferenta: 12 000 zł. (brutto)

  Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym.Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.  Dyrektor oraz pracownicy GOPS

  2015-12-11

  Życzą wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku

  Dołączona galeria:
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2015-12-09

  na usługi informatyczne

  Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2) Wzór umowy
  3) Formularz ofertowy  Wigilia 2015

  2015-12-01

  Godziny pracy GOPS Kobierzyce

  Dołączone pliki:


  1) Wigilia 2015  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRAWNICZE

  2015-11-27

  w GOPS Kobierzyce

  Dołączone pliki:


  1) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2) Wzór umowy
  3) Formularz ofertowy  W trosce o zdrowie dzieci

  2015-11-17

  Dnia 16 listopada 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zorganizował projekt socjalny "W trosce o zdrowie dzieci". Projekt skierowany był do dzieci z terenu gminy Kobierzyce w wieku do 10 roku życia oraz do ich rodziców. W projekcie wzięło udział 20 osób. Dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych do projektu zaproszeni zostali lekarze specjaliści: Pan Filip Podgórski lekarz stomatolog oraz Pani Dorota Helim-Sobkowiak lekarz dietetyk. W ramach warsztatów podejmowano takie tematy jak profilaktyka i higiena jamy ustnej oraz zasady zdrowego żywienia. Lekarze specjaliści wykazali się dużą cierpliwością, wyrozumiałością i talentem pedagogicznym w stosunku do wymagających słuchaczy. Warsztaty przeplatane były konkursami z nagrodami, w których dzieci chętnie uczestniczyły.

 • więcej ...
   Na zakończenie spotkania najmłodsi uczestnicy otrzymali imienne dyplomy Zdrowego Uśmiechu oraz upominki przygotowane przez pracowników GOPS.

   Pracownik socjalny
   Anna Czerwińska

 • Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (7 fot.)
  PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „RADOŚĆ DZIECKA PONAD WSZYSTKO”

  2015-11-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w drugiej połowie października zrealizował piąty w tym roku projekt socjalny pod nazwą „Radość dziecka ponad wszystko”.
  10 dzieci wraz z opiekunami z terenu Gminy Kobierzyce spędziło aktywnie czas na świetnej zabawie w Rodzinnym Centrum Rozrywki w Loopy΄s World w Bielanach Wrocławskich. Loopy΄s World to przede wszytkim wielki plac zabaw, który kryje ogromną konstrukcję zabawową z tajemniczymi przejściami, zjeżdżalniami, samochodzikami akumulatorowymi, boiskiem piłkarskim, kolejką, trampoliną, basenami pełnymi kuleczek. W Loopy΄s World jest tyle atrakcji dla dzieci, że aż trudno wszystkie wyliczyć.

 • więcej ...
   Po zakończonej zabawie w Loopy΄s World następną atrakcją dla dzieci był poczęstunek w pobliskiej restauracji Pizza Hut. Pracownicy restauracji przygotowali nam przytulne miejsce z dużym stołem, który zapełnił się pysznymi pizzami i sokami. Czas oczekiwania na posiłek umiliły dzieciom zajęcia plastyczne. Przy wyjściu dzieci otrzymały jeszcze cukierki i kolorowe balony.
   Dodatkowo dzieci otrzymały kupony na darmowe kanapki w Burger King, do wykorzystania w póżniejszym czasie. Będzie to okazja do ponownego wspólnego spędzania czasu dzieci z bliskimi.
   Na szczęśliwe, jednakże bardzo zmęczone dzieci na parkingu oczekiwał autobus firmy Pana Krzysztofa Drączkowskiego, który bezpiecznie odwiózł uczestników projektu do domu. Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
   Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach składają podziękowania dla sponsorów za bardzo duże zaangażowanie i deklaracje kontynuacji kolejnych edycji projektu.

   Mariola Sikora
   Pracownik socjalny GOPS Kobierzyce

 • Dołączona galeria:
  PROJEKT SOCJALNY GOPS KOBIERZYCE „ZDROWIE Z MONDELEZEM”

  2015-10-27

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pierwszej połowie października zrealizował czwarty w tym roku projekt socjalny pod nazwą „Zdrowie z Mondelezem”.
  31 dzieci z terenu Gminy Kobierzyce wzięło udział w spotkaniu na temat zdrowego żywienia, a także aktywności fizycznej. Dzięki uprzejmości GCKiS w Kobierzycach spotkanie odbyło się w sali świetlicy w Ślęzie. Wolontariusze z Fabryki Czekolady Mondelez w Bielanach Wrocławskich przeprowadzili pogadankę na temat prawidłowego odżywiania.

 • więcej ...
   Następnie wspólnie z dziećmi przygotowali piękne, kolorowe kanapki oraz wyciskali pyszne soki z cytrusów. Była to dla dzieci świetna zabawa. Kolejnym punktem spotkania był konkurs na najładniejszy rysunek. Swoje prace dzieci przygotowywały różnymi technikami: malowali farbami, kredkami, flamastrami, własnymi rękami. Najważniejszym punktem spotkania dla dzieci były zajęcia z taekwon-do, które poprowadził wykwalifikowany instruktor. Dzieci poznały zwroty powitań, pożegnań, terminologię wg. taekwon-do; podstawowe ćwiczenia. Po męczącym treningu nastąpiło wręczenie upominków od sponsora, tj. Fabryki Czekolady Mondelez.
   Dzieci choć bardzo zmęczone, opuściły salę szczęśliwe z zapytaniem o kolejne spotkania tego typu.
   Nad całością czuwali pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce

   Sylwia Bajek
   Pracownik socjalny GOPS Kobierzyce

 • Dołączona galeria:
  Projekt socjalny „Rodzina razem”

  2015-10-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu wrześniu zrealizował kolejny projekt socjalny pod nazwą „ Rodzina razem” zaakceptowany przez Dyrektor Ludwikę Teresę Oszczyk. Dzięki wsparciu sponsora Multikino we Wrocławiu w Arkadach Wrocławskich, zaangażowaniu pracownika socjalnego, udało się uzyskać zaproszenia na rodzinny seans filmowy „Klub włóczykijów” dla 30 osób. Film został dobrany specjalnie przez pracownika Multikina tak, aby z przyjemnością obejrzeli go zarówno dorośli, jak i dzieci. Sfilmowana przygoda na podstawie świetnej powieści Edmunda Niziurskiego, bawi zarówno starsze jak i młodsze pokolenie .

 • więcej ...
   Dobra literatura najwyraźniej nigdy się nie starzeje. Rodzice określili wspólne wyjście z domu oraz uczestnictwo wraz z dziećmi w seansie filmowym jako dobry pomysł pracownika socjalnego i jako miłą alternatywną formę spędzenia czasu, ale przede wszystkim integrację rodziny. Ze względu na znaczny koszt związany z zakupem biletów do kina niewiele osób udałoby się całą rodziną na seans filmowy gdyż posiadane środki finansowe woleliby przeznaczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

 • Dołączone pliki:


  1) Projekt socjalny „Rodzina razem”  II Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

  2015-09-18

  Dnia 12 września 2015r. na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie odbył się II Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, które współpracowały również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

 • więcej ...
   W pikniku uczestniczyło ok. 700 osób z terenu Powiatu Wrocławskiego: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, rodzinami; przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.
   Z Gminy Kobierzyce w pikniku uczestniczyło ponad 50 osób. Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje dla dzieci i osób dorosłych. Najmłodsi goście bawili się w kulach wodnych, dmuchańcu, grali w badmintona, bule; zajadali się lodami, watą cukrową. Zebranych na pikniku zabawiał klaun oraz Komisarz Lew.
   Zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych odbywały się pokazy muzyczno-taneczne. Osoby chętne wybrały się na przejażdżkę łodzią po Zalewie Mietkowskim, organizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną z Siechnic; uczestniczyły w pokazach pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych.
   Podczas pikniku można było poczęstować się kiełbaską z grilla oraz domowym ciastem.
   Wspólne świętowanie było okazją do integracji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin oraz rozmów i miłej zabawy.

   Pracownicy socjalni:Mariola Sikora i Anna Czerwińska

 • Dołączona galeria:
  Serdeczne podziękowania

  2015-09-17

  za bezinteresowną pomoc i życzliwość

 • więcej ...
   okazaną naszemu Ośrodkowi.

 • Dołączone pliki:


  1) Serdeczne podziękowania  Dzieci z gminy Kobierzyce otrzymały „Tornister pełen uśmiechów”

  2015-08-25

  Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 20 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie tornistrów z wyprawką szkolną 30 tegorocznym pierwszoklasistom w ramach projektu socjalnego I i II edycji „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki wręczała Dyrektor GOPS Ludwika Teresa Oszczyk. Pierwszaki w plecakach znalazły m.in. zeszyty, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, bibułę, papier wycinankowy, klej, nożyczki, plastelinę oraz pojemniki na śniadanie, a także w I edycji projektu koszulki i spodenki na gimnastykę. Fundatorem wyprawek w ilości 15 sztuk jest firma Leoni Kabel Sp. z o.o. Następnie do kolejnych 15 tornistrów wkład rzeczowy miały DECATHLON z Bielan Wrocławskich oraz firma również z Bielan Wrocławskich, która prosi o anonimowość. Pytając rodziców oraz dzieci usłyszeliśmy same miłe słowa na temat tego projektu socjalnego.
  - jest to duża pomoc dla budżetu rodziny i fajna akcja – wypowiada się jedna z matek pierwszoklasisty
  - plecaki są super. Z chęcią pójdziemy teraz do szkoły – mówili z uśmiechem na ustach przyszli pierwszoklasiści.
  Pracownicy socjalni bardzo się zaangażowali w ten projekt i również nie ukrywali swej radości
  - cieszymy się, że sprawiliśmy dzieciom radość i spotkaliśmy się z pozytywną reakcją firm
  – mówi pracownik socjalny współrealizator projektu socjalnego.


  Sylwia Bajek

  Dołączona galeria:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje o możliwości składania wniosków do świadczeń j.n.

  2015-08-20

  Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym, na rok szkolny 2014/15
  Można składać wnioski na stypendia szkolne. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, biuro nr 7 i 8.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują na terenie gminy Kobierzyce, rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole, dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej wynoszącego obecnie 456 zł. Informacje można też uzyskać pod nr tel. (71) 36 98 006 lub (71) 71 36 98 008

 • więcej ...
   Świadczenia rodzinne 2015 r.
   Od dnia 01.09.2015 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka biuro nr 5 celem pobrania odpowiednich wniosków oraz uzyskania szczegółowych informacji.
   Informacje można również uzyskać pod nr tel. (71) 36 98 014 lub (71) 36 98 015.

   Fundusz alimentacyjny 2015 r.
   Od dnia 01.08.2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.
   Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka biuro nr 5 celem pobrania odpowiednich wniosków oraz uzyskania szczegółowych informacji. Informacje można również uzyskać pod nr tel. (71) 36 98 012

   Dyrektor
   L.T Oszczyk • KOLONIE w Rewalu

  2015-08-20

  Nasze dzieci z Gminy Kobierzyce wyjechały na kolonie letnie z programem edukacyjno-profilaktycznym do nadmorskiej miejscowości Rewal. 58 uczestników w wieku od 7 do 16 lat miło i aktywnie spędzało czas na morzem. Realizowano program mający na celu rozwój dziecka, zdobycia umiejętności przydatnych w pokonywaniu trudności w codziennym życiu. Była kolonijna akademia umiejętności, tj. warsztaty z zakresu plastyki lub techniki- dzieci brały udział w kilkugodzinnych zajęciach - bawiąc się, stworzyły własne, małe "dzieła sztuki". Organizowano również: ogniska, dyskoteki, konkursy z nagrodami ( czystości, piosenki, plastyczny, miss i mistera kolonii, rzeźby z piasku i inne), imprezy m.in: kolonijny pokaz mody ekologicznej, dyskoteki, karaoke, śluby kolonijne, naukę tańca i inne. Mnóstwo było też zajęć sportowych i rekreacyjnych porawiających sylwetkę i samopoczucie, sport na wesoło- mistrzostwa kolonii w róznych dyscyplinach śmiesznych takich jak baloniada, slalom z piłeczką do ping-ponga na łyżeczce do herbaty i inne. Podczas zabaw i baloniady było wiele radości, śmiechu i wspaniałej grupowej rywalizacji. Oczywiście plażowanie i kąpiele w Bałtyku.
  Poznano uroki i historię nadmorskich miejscowości. Wycieczki do Trzęsacza, Niechorza, gdzie uczestniczyły w festynie "Święto śledzia" tam też degustowały różnorodne regionalne potrawy ze śledzi. Uczestniczyły w festiwalu Indii, poznały taniec i kulturę indyjską. Zwiedzały Świnoujście, Międzyzdroje i okolice, np. Wzgórze Gosań.
  Uczestnicy kolonii wiele się nauczyli, zdobyli nowe umiejętności, zobaczyli nowe ciekawe miejsca. Wszyscy wrócili wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci, chcieliby jeszcze, ale dwa tygodnie wakacji nad morzem to czas spędzony sympatycznie, zdrowo, aby nabrać ochoty do pracowitego roku szkolnego oraz radzenia sobie z problemami dnia codziennego.

  Bożena Noga

  Dołączona galeria:

  Zobacz pełną galerię (12 fot.)
  Lider A4 zaprasza na warsztaty

  2015-08-19

  w dniu 02.09.2015 r. od godz. 17:00 do godz 19:00

 • więcej ...
   dla osób młodych, w tym po studiach poszukujących pracy oraz dla osób po 50 roku życia poszukujących pracy

 • Dołączona galeria:
  Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020. Podprogram 2015

  2015-08-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od grudnia 2014 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób o niskich dochodach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, spełniających przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, niepełnosprawność, itd.), których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

  Kwalifikowaniem osób do uczestnictwa w POPŻ zajmują się pracownicy socjalni wydając w tym celu skierowanie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) do organizacji, która zajmuje się dystrybucją żywności.

  W ramach Podprogramu żywność wydawana będzie do lutego 2016 roku.  Dołączone pliki:


  1) Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020. Podprogram 2015 - PLAKAT PDF

  Dołączona galeria:
  GOPS ogłasza zbiórkę

  2015-07-21

  artykułów szkolnych na lata 2015/2016

  Dołączone pliki:


  1) GOPS ogłasza zbiórkę  Nowi Partnerzy Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny

  2015-04-30

  5. POWERMAN SPORT siedziba : 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna 9;
  Zniżki dotyczą:
  - 15 % rabatu na zestawy do krokieta, boule i pozostałe drewniane gry rekreacyjne firmy Londero Włochy
  -10 % rabatu na piłki oraz odzież i obuwie bez względu na rozmiar
  - 5 % rabatu na cały pozostały asortyment
  Uwaga - Do towarów sprzedawanych w obniżonych cenach i promocji rabat nie przysługuje, ale postaramy się w praktyce, stosować tą zasadę niezbyt często.

  w punkcie prowadzenia działalności:
  55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 9
  tel. 71 325 25 13
  www.powerman.com.pl  6. “BW-JAWA” W. WRONKOWSKI, B. KRZYSZTANOWICZ SPÓŁKA JAWNA siedziba: 55-040 Kobierzyce, ul.W. Witosa 22;
  Zniżki dotyczą:

  - 10% rabatu od cen sugerowanych przez producenta na sprzedawane meble.
  Upust nie obejmuje towarów objętych aktualnymi promocjami.


  w punkcie prowadzenia działalności:

  "BW-JAWA" ul. W.Witosa 22, 55-040 Kobierzyce

  7. AUCHAN - siedziba: w Piasecznie przy ul. Puławskiej 46
  Zniżka dotyczy:
  zwrotu 5% z wydanej przez klienta kwoty za zakupy w sklepie Auchan (przy koszyku zakupów na maksymalną kwotę 1000,00 zł)– z wyłączeniem artykułów tytoniowych i alkoholu - na konto Skarbonka w każdy wtorek.

  W punkcie prowadzenia działalności:
  AUCHAN : 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Francuska 6.  Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie kolonii z programem profilaktycznym nad morzem w 2015 roku,

  2015-04-23

  Z A P R O S Z E N I E

  Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na „Organizacja wypoczynku letniego 2015 r. w miejscowości wypoczynkowej nad morzem dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kobierzyce, z uwzględnieniem realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 7 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na załączonym Formularzu ofertowym wraz
  z wymaganymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce w Sekretariacie do dnia 14.05.2015r. do godziny 13.00.
  W załączeniu przekazujemy: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
  .

  Dołączone pliki:


  1) Załącznik nr 1
  2) Załącznik nr 2
  3) Załącznik nr 3
  4) Załącznik nr 4
  5) Załącznik nr 5
  6) Załącznik nr 6
  7) Załącznik nr 7
  8) Załącznik nr 8
  9) SWIZ
  10) Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie kolonii z programem profilaktycznym nad morzem w 2015 roku,  Projekt "Prawa migrantów w praktyce"

  2015-03-30

  Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwowa Inspekcja Pracy realizuje projekt Prawa migrantów w praktyce , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat ich praw i obowiązków w Polsce, jak również szerzenie informacji związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców wśród pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudnienie cudzoziemców. Aby realizować te cele, powstała infolinia działająca pod numerem telefonu 22 490 20 44 oraz strona internetowa www.migrant.info.pl, gdzie zarówno migranci, jak i pracodawcy mogą uzyskać rzetelną poradę i informację dotyczącą kwestii szeroko pojętego pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Dołączona galeria:
  Partnerzy, którzy przystąpili do Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny“ na lata 2015-2020

  2015-02-23

  Hotel Topacz Sp. z o.o., siedziba: Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,
  www.zamektopacz.pl
  - 10 % zniżki na menu oferowane w hotelowej restauracji


  w punkcie prowadzenia działalności:
  Zamek Topacz Hotel & Spa , Ślęza ul. Główna 12, 55-040 Kobierzyce,

  2. ECLIPSE ENTERPRAISE Sp. z o.o., siedziba: ul. Wrzeciono 50/78, 01-56 Warszawa,
  www.eclipsehotel.pl
  - 10 % rabatu na wszystkie usługi Hotelu ECLIPSE
  w punkcie prowadzenia działalności:
  Hotel ECLIPSE, Domasław ul. Kwiatowa 75  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2015-02-20

  W załączeniu informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad - w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Dołączone pliki:


  1) Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  Zmiana adresu mailowego GOPS Kobierzyce

  2015-01-15

  Informujemy, że z dniem 14.01.2015 r. został zmieniony adres mailowy GOPS Kobierzyce z info@gopskobierzyce.pl na info@gops.kobierzyce.pl za utrudnienia przepraszamy.  Informacja o wynikach naboru na Pracownika Socjalnego

  2015-01-14

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Dudzic, zam. Trzebnik

  Dołączone pliki:


  1) Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

  2015-01-14

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko stała wybrana Pani Iwona Kiełcz, zam. Wilczków

  Dołączone pliki:


  1) Informaa o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny  RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

  2015-01-04

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 02.01.2015 r., weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Aktualny katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

 • więcej ...
   Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia; w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.
   W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz dokumentami oraz nr PESEL:
   - w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   - w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
   - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
   - w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w placówce;
   - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   - w przypadku osób pozywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

   Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pok. nr 11 i 17. Informacje udzielane są pod numer telefonów: 71 36 98 012, 71 36 98 018

   L.T. Oszczyk Dyrektor GOPS Kobierzyce

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja
  2) WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY  KOBIERZYCKA KARTA DUŻEJ RODZINY

  2015-01-04

  Dnia 26.09.2014 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę nr XLV/653/14 w sprawie Programu „Kobierzycka Karta Dużej Rodziny” na lata 2015-2012. Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych, wzmocnienie ich funkcji oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

 • więcej ...
   Kto może ubiegać się o wydanie Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny:
   Do korzystania z instrumentów uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych (posiadający troje lub więcej dzieci), zamieszkali razem, na terenie gminy Kobierzyce, prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, bez względu na wysokość dochodów.
   Wnioski o wydanie Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny można składać od 2 stycznia 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, pok. nr 11 i 17.
   Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej:
   a) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem; b) w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; c) w przypadku uczniów i studentów do 25 roku życia – ważna legitymacja szkolna lub studencka; d) w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku w wieku powyżej 25 lat – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; e) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka lub umowa o ustanowieniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka; f) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych - oryginał postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka;
   Karta będzie wydawana na okres do 2020 r., jednakże ostateczny okres ważności karty będzie ustalany w oparciu o dane dotyczące składu rodziny, wieku dzieci oraz kontynuowaniu przez nich nauki.
   W ramach Programu wprowadza się zniżkowe i promocyjne opłaty dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu.
   Gminne zniżki osób posiadających Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny:
   1) międzygminny transport zbiorowy Gminy Kobierzyce w zakresie zniżki 10 % dla dzieci i rodziców
   posiadających KKDR, na bilet:
   a) imienny okresowy 30 - dniowy ważny na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Kobierzyce,
   b) kobierzycki imienny 30 - dniowy, zintegrowany, ważny z wrocławskim biletem aglomeracyjnym,
   obejmujący wszystkie linie komunikacyjne.
   2) edukacja w zakresie: zniżka 50% opłaty w przedszkolach za dodatkową godzinę ponad podstawę programową (ponad 5 godzin bezpłatnego pobytu w przedszkolu),
   3) kultura w zakresie: dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
   w Kobierzycach:
   a) nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu – lekcje indywidualne - zniżka 20 %;
   b) imprezy biletowane - zniżka 20 %;
   c) wycieczki, wyjazdy, warsztaty, zgrupowania odpłatne w ramach działalności - zniżka 20 % opłaty;
   4) sport i turystyka w zakresie dostępnych form organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach:
   a) sala fitness - siłownia - zniżka 20 % na karnety i wejścia jednorazowe.

   Wniosek, wykaz Partnerów przystępujących do Programu oraz inne informacje na temat Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej gopskobierzyce.pl.

   L.T.Oszczyk Dyrektor GOPS Kobierzyce

 • Dołączone pliki:


  1) Informacja
  2) Uchwała
  3) WNIOSEK - KOBIERZYCKA KARTA DUŻEJ RODZINY  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny

  2014-12-15

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - w załącznikach

  Dołączone pliki:


  1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 1
  2) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 2
  3) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 3
  4) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 4
  5) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - str. 5  Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w roku 2014.

  2014-12-09


  Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w roku 2014.

  Dołączone pliki:


  1) Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w roku 2014.

  Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  2014-10-13

  Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  Dołączone pliki:


  1) Kobierzycka Karta Dużej Rodziny

  Dołączona galeria:
  RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

  2014-06-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że z dniem 16.06.2014 r, weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 mają 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755). W ramach programu rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: "http://www.rodzina.gov.pl/"plHYPERLINK "http://www.rodzina.gov.pl/" oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

 • więcej ...
   Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
   w wieku do ukończenia 18 roku życia,
   w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
   bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.

   W celu ubiegania się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz dokumentami, PESEL:
   - w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
   - w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
   - w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w placówce.
   - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   - w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - dokument potwierdzający tożsamość i postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   - w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument potwierdzający tożsamość i zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
   Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w pok. nr 11 i 17.
   Informacje udzielane są pod numer telefonów: 71 36 98 012, 71 36 98 018


   Dyrektor GOPS
   Ludwika Teresa Oszczyk • Projekt „Aktywni lokalnie”

  2014-04-30

  Gmina Siechnice zaprasza do udziału w do projekcie „Aktywni lokalnie”, współfinansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Projekt jest wdrażany w imieniu Gminy Siechnice przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna.

  Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna 15 nieaktywnych zawodowo kobiet, mieszkanek gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Lider A4, chcących podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, umożliwiające podjecie zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

  Uczestnikami projektu mogą być nieaktywne zawodowo kobiety z terenu gmin Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

 • więcej ...
   Osoby uczestniczące w projekcie wezmą udział w 280 godzinnym szkoleniu przeprowadzonym zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.z 2011 r. Nr 69 poz. 368) zwierającym następujące bloki tematyczne:
   1. psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin),
   2. rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin),
   3. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin),
   4. kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin),
   5. praktyki zawodowe (80 godzin).


   Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

   Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres gops@umsiechnice.pl lub złożenia osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:10-15:10 w terminie od 28.04.2014 do 12.05.2014 r.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/ 311 39 68, e-mail: gops@umsiechnice.pl

 • Dołączone pliki:


  1) ANKIETA REKRUTACYJNA
  2) DEKLARACJA UCZESTNICTWA
  3) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI
  4) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  5) Plakat (PDF)

  Dołączona galeria:
  OGŁOSZENIE

  2013-12-29


  Od stycznia 2014 r. rozpoczynamy kolejną edycję projektu

  Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekt jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej, mieszkają na terenie gminy Kobierzyce oraz korzystają ze wsparcia GOPS

  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

  Dołączone pliki:


  1) OGŁOSZENIE

  Zakończenie udziału uczestników w kursach projektu pt.: Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  2013-08-08

  W dniu 01.08.2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach odbyło się oficjalne zakończenie udziału w kursach oraz rozdanie certyfikatów dla Uczestników realizowanego przez GOPS w Kobierzycach projektu pt.: Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Dobiegła już końca aktywizacyjna część projektu.
  Uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje społeczne i zawodowe w trakcie grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, na kursie kosmetycznym (obejmującym zajęcia z zakresu ogólnej pielęgnacji dłoni i paznokci oraz tipsy), kursie wizażu oraz na kursie obsługi wózków widłowych (z bezpieczną wymianą butli gazowych).
  Uczestnikom projektu dziękujemy za aktywny udział w zajęciach oraz życzymy szybkiego znalezienia satysfakcjonującej pracy.

  Dyrektor GOPS
  Ludwika Teresa Oszczyk
  oraz Zespół projektowy  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  2013-06-14

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 71431-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w...
  Termin składania ofert: 2013-06-05

 • więcej ...
   Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
   Numer ogłoszenia: 112073 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
   Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71431 - 2013r.
   Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
   II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
   III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  2013-06-14

  Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 71431-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w...
  Termin składania ofert: 2013-06-05

 • więcej ...
   Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
   Numer ogłoszenia: 112073 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
   Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71431 - 2013r.
   Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
   II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..
   II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
   SEKCJA III: PROCEDURA
   III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
   III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   Część NR: 1   
   Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Wincentego Witosa 18 55-040 Kobierzyce
   IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
   IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
   IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
   IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
   SEZAM Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Helena Kapka, 57-100 Strzelin, ul Wrocławska 37., 57-100 Strzelin, ul Wrocławska 37., 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.
   IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.
   IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
   Cena wybranej oferty: 4,50
   Oferta z najniższą ceną: 4,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6,00
   Waluta: PLN. • Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

  2013-05-10

  Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015
  Numer ogłoszenia: 71431 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • więcej ...
   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
   I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach , ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.
   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
   II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
   II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Kobierzycach, Gimnazjum w Kobierzycach, Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim..
   II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.
   II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
   II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.
   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
   III.2) ZALICZKI
   III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; lub wykonuje: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły, potwierdzoną dowodem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. obejmującym, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do szkoły, potwierdzoną dowodem że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 6, dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
   III.3.3) Potencjał techniczny
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia
   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na podstawie złożonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 7 dokona oceny spełniania ww warunku według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   III.6) INNE DOKUMENTY
   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
   8. pisemne zobowiązanie, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp gdy dotyczy - załącznik nr 8, 9. oświadczenie - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - do wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego - załącznik nr 9.
   SEKCJA IV: PROCEDURA
   IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
   IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
   IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
   1 - Cena - 70
   2 - atrakcyjność - 30
   IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopskobierzyce.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GOPS Biuro obsługi klienta pok. 14 ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.
   IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 11:00, miejsce: GOPS Biuro obsługi klienta pok. 14 ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.
   IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
   IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dowodami, o których mowa w pkt 7. i 9. SIWZ są: 1 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2 w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czyli wszczynanym w okresie od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r., Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej w pkt 1) może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składaneDz. U. Nr 226, poz. 1817. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7 pkt. 1 ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa w pkt. 7 i 9 SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9. 1 ppkt. 1,2,3,4. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2009 Nr 226, poz. 1817. 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty były przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. 4. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby każdy z nich oddzielnie przedstawił w ofercie wymagane załączniki do Formularza Oferty nr 1,2,3,4. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi: złożyć swój czytelny podpis oraz pieczęć na formularzu oferty oraz zaakceptować projekt umowy. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym załączniku oświadczenie podpisuje Pełnomocnik lub każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Jeżeli ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać ponadto następujące warunki: a upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty w formie pełnomocnictwa; b podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań..
   IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 • Dołączone pliki:


  1) wiedza i doświadczenie
  2) Formularz złożenia oferty
  3) Oświadczenie o grupie kapitałowej
  4) Oświadczenie
  5) Oświadczenie „o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.”
  6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  7) Projekt umowy  Zmiany od 1 stycznia 2013 - prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  2013-02-15

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).  OGŁOSZENIE

  2012-12-27


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. rozpoczyna się nowa edycja projektu pn. „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Planowane jest przeprowadzenie:
  - kursu wózków widłowych
  - kursu spawania
  - kursu kosmetycznego (wizaż, podstawy kosmetyki, tipsy)
  - spotkania z doradcą zawodowym i treningi interpersonalne
  - badania lekarskie
  Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie.
  Rekrutacja trwa do dnia 22 lutego 2013 r.
  Możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji szkoleń i kursów.

  Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 18, Tel. 071/ 36 98 000.     Powrót do bieżących publikacji (1-12 z 108)
        Świadczenia

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 
        Druki

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia

  

Karta Dużej Rodziny

  

Kobierzycka Karta Dużej Rodziny
 
        Wymagane dokumenty

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia))

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

  

Stypendia
 

Get Adobe Flash player


   


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. (71)36-98-000, faks (71)36-98-000

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji